Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

a)      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré:

CUBART s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava,
IČO:  47660350,
DIČ:  2023036147,
IČ DPH:  SK 2023036147,
Číslo živnostenského registra: 110-231979 na obvodnom úrade v Bratislave,
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 96839/B

(ďalej len „Predávajúci“)

uzatvorí za účelom predaja výrobkov uverejnených na internetovej stránke WWW.PRUTENEPLOTY.SK.

b)      Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

a)      Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – e-mailom, listom alebo telefonicky.

b)      Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená a objednávka sa stáva záväznou až po oficiálnom potvrdení CENOVEJ PONUKY emailom alebo telefonicky zo strany kupujúceho so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou. Potvrdením CENOVEJ PONUKY kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpno-predajnými podmienkami a súhlasí s nimi. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to hlavne adresu doručenia, telefónne číslo alebo emailovú adresu. Kupujúci je následne povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú dohodnutú cenu. Za dodanie tovaru považujeme jeho prevzatie.

c)      Pri výrobkoch, ktoré sa vyrábajú na mieru sa vyžaduje zaplatenie zálohy kupujúcim po uzatvorení kúpnej zmluvy a pred výrobou objednaného výrobku. Záloha je vo výške min. 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

a)      Ceny uvedené na stránke www.pruteneploty.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. Sme platiteľom DPH a všetky ceny, uvedené v katalógu priamo pri výrobku sú konečné vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je automaticky generovaná systémom a nájdete ju vždy pri príslušnej objednávke v balíku alebo ktorú je predávajúci povinný zaslať elektronicky najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

b)      Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny.

c)      Úhrada tovaru je možna prevodom na účet predavajúceho alebo dobierkou u kuriéra pri prevzatí tovaru.

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu / kód banky: 2926910306 / 1100
IBAN / SWIFT: SK8711000000002926910306 / TATRSKBX
 

 d)      Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky.

e)      Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho, popri plnení, úroky z omeškania (ods. 5.i VOP).

f)       Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

g)      Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

h)      Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

i)        Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

a)      Všetok tovar zasielaný na dobierku doručuje zmluvný prepravca TOPTRANS.

b)      V prípade dobierky dáva kupujúci prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefónne číslo).

c)      Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny dostane kupujúci v príslušnom balíku alebo e-mailom najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

5. DODACIE PODMIENKY

a)      Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do 30 dní od prijatia potvrdenia cenovej ponuky zaslanej kupujúcim.

b)      Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.

c)      Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

d)      Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

e)      Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 12 týždňov.

f)       Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 5.e týchto VOP (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia), má kupujúci právo zrušiť objednávku.

g)      Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je dohodnutá v Zmluve. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho.

h)      Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

i)      Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť.

j)        Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 5.e VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, ušlý zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.

k)      Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho  (ale nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

6. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

a)      Prútené výrobky sú vyrábané z vŕbového prútia. Vŕbové prútie nie je špeciálne ošetrené pred poveternostnými vplyvmi. Kupujúci berie na vedomie, že prútený plot počas svojej životnosti mení svoj vzhľad.

b)      Všetok prútený tovar na internetovej stránke www.pruteneploty.sk sa zhotovuje výlučne ručne. Pri výrobe prútených plotov sa kombinuje prútie s kovovým rámom, ktorý sa na prianie zákazníka môže natrieť antikoróznou farbou.

c)      Konštrukčne je prútený plot uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely.

d)      Pri vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho, maximálne však ± 1,5cm.

e)      Výrobky posielané štandardne zmluvným prepravcom sú balené vo fólii.

7. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a)      Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

b)      Kupujúci po odoslaní objednávky môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať odpoveďou na e-mail.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a)      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

b)      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

c)      Kupujúci zaslaním schválenia či potvrdenia cenovej ponuky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

d)      VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

e)      Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pruteneploty.sk.

f)       Tieto VOP sú platné od 20.06.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram